رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف
سخن یار-90

سخن یار-90


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-89

سخن یار-89


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-88

سخن یار-88


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-87

سخن یار-87


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-86

سخن یار-86


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-85

سخن یار-85


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-84

سخن یار-84


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-83

سخن یار-83


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-82

سخن یار-82


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-81

سخن یار-81


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-80

سخن یار-80


بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

سخن یار-79

سخن یار-79


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-78

سخن یار-78


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-77

سخن یار-77


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-76

سخن یار-76


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-75

سخن یار-75


ویژه سفر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به خراسان شمالی

سخن یار-74

سخن یار-74


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-73

سخن یار-73


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-72

سخن یار-72


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-71

سخن یار-71


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-70

سخن یار-70


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-69

سخن یار-69


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-62

سخن یار-62


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-61

سخن یار-61


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سخن یار-60

سخن یار-60


بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014