بایگانی دسته‌ی: امام حسن علیه السلام – شهادت و وفات

مجموعه نمایشگاهی «سوگ عظمی»

ویژه دهه آخر صفر بخش ها:رازهای چهلاربعین گریهزیارت پیادهسلام بر حسین عطشانمهر گستردهپدر دلسوزهدیه الهیدرس های نبویپیک مرگغریب؛ حسن علیه السلامتداوم مظلومیتنرمش قهرمانانهمن حسن علیه السلام را دوست دارمو… سال تولید: 1391