بایگانی دسته‌ی: اربعین حسینی

نرم افزار اندروید «ره توشه اربعین»

ویژه مبلغین پیاده روی اربعین حسینی بخش ها:زیارتاربعین در گذر زمانتبلیغ چهره به چهرهاحکامراهنمای زائرانامنیت [...]

کتابچه «فرشته با من می آید»

ویژه اربعین حسینی برای من که عشق می ورزم به راه ودر تمام عمرم شاید [...]

نرم افزار اندروید «اربعین لاله ها»

ویژه اربعین حسینی بخش ها:آداب زیارت و پیاده رویاماکن متبرکهادعیه و زیاراتچلچراغکتابچهسخنرانیادبی سال تولید: 1395

کتاب «زیارت»

ویژه اربعین حسینی بخش ها:زیارتشرایط زائرآداب زیارتآداب قبل از سفرآداب حین سفرو… سال تولید: 1395

نرم افزار اندروید «با کاروان حسینی تا کاروان رضوی»

ویژه اربعین حسینی بخش ها:مقدمه سال تولید: 1396

مجموعه نمایشگاهی «سوگ عظمی»

ویژه دهه آخر صفر بخش ها:رازهای چهلاربعین گریهزیارت پیادهسلام بر حسین عطشانمهر گستردهپدر دلسوزهدیه الهیدرس [...]

مجموعه نمایشگاهی «اربعین خون»

ویژه اربعین حسینی سال تولید: 1393