بایگانی دسته‌ی: سبک زندگی

موشن گرافی «توجه به بیت المال در سبک زندگیِ»

شهید محمود شهبازی جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام فرمایید:

موشن گرافی «نهی از منکر در سبک زندگیِ»

شهید ابراهیم هادی جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام فرمایید:

موشن گرافی «ساده زیستی در سبک زندگیِ»

شهید سید مصطفی الحسینی جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام [...]

موشن گرافی «تاکید بر حفظ حجاب و عفاف در سبک زندگیِ»

شهید سید مجتبی علمدار جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام [...]

موشن گرافی «جهاد تبیین در سبک زندگیِ»

شهید مرتضی شکوری جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام فرمایید:

موشن گرافی «اهتمام به نماز در سبک زندگیِ»

شهید عباس بابایی جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام فرمایید:

موشن گرافی «محبت و کمک به همسر در سبک زندگیِ»

شهید علی اکبر شیرودی جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام [...]

موشن گرافی «تربیت صحیح در بستر ماه رمضان در سبک زندگیِ»

شهید محمد غفاری جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام فرمایید:

موشن گرافی «مقابله با اسراف در سبک زندگیِ»

شهید محمدرضا تورجی زاده جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام [...]

موشن گرافی «رسیدگی به محرومان در سبک زندگیِ»

شهید سید مجتبی هاشمی جهت دریافت فایل تابلوی نمایشگاهی این داستان، از لینک زیر اقدام [...]