بایگانی برچسب: نرم افزار اندروید

نرم افزار اندروید «ره توشه اربعین»

ویژه مبلغین پیاده روی اربعین حسینی بخش ها:زیارتاربعین در گذر زمانتبلیغ چهره به چهرهاحکامراهنمای زائرانامنیت [...]

نرم افزار اندروید «اربعین لاله ها»

ویژه اربعین حسینی بخش ها:آداب زیارت و پیاده رویاماکن متبرکهادعیه و زیاراتچلچراغکتابچهسخنرانیادبی سال تولید: 1395

نرم افزار اندروید «با کاروان حسینی تا کاروان رضوی»

ویژه اربعین حسینی بخش ها:مقدمه سال تولید: 1396

نرم افزار اندروید گنجینه وقف

نرم افزار گنجینه وقت با مطالب متنوع در گرافیک جذاب سعی داره مطالب مرتبط با [...]