نرم افزار اندروید ، وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)